Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Cieszymy się bardzo z Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególne znaczenie dla kierownictwa WITA-Wilhelm Taake GmbH oraz WITA Sp. z o.o. Korzystanie ze stron internetowych WITA-Wilhelm Taake GmbH i WITA Sp. z o.o. jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba zainteresowana będzie chciała korzystać z naszych usług specjalnych za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może być wymagane. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane i nie ma innej podstawy prawnej do takiego przetwarzania, prosimy o zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, zawsze odbywa się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w WITA-Wilhelm Taake GmbH oraz WITA Sp. z o.o. Dzięki niniejszej polityce prywatności nasza firma stara się informować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzonych i wykorzystywanych  danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługującym im prawach.

WITA-Wilhelm Taake GmbH oraz WITA Sp. z o.o., jako odpowiedzialne za przetwarzanie wdrożyły liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak największej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą mieć na ogół luki w zabezpieczeniach, tak więc absolutna ochrona nie może być zagwarantowana. Z tego względu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe inną drogą, na przykład telefonicznie lub przesłać pocztą tradycyjną.

1. Definicje

Polityka prywatności WITA-Wilhelm Taake GmbH oraz WITA Sp. z o.o. opiera się na terminologii stosowanej przez europejskiego pracodawcę w przyjęciu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do odczytania i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby powyższe zapewnić, chcielibyśmy
z wyprzedzeniem wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszej polityce prywatności stosujemy miedzy innymi następujące pojęcia:

a)    dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej „osobą, której dane dotyczą“). Osoba fizyczna jest uznawana za możliwą do zidentyfikowania, jeśli bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powiązanie ze znacznikiem identyfikacyjnym, takim jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej cech szczególnych, które wyrażają fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej, może zostać zidentyfikowana.

b)    osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez odpowiedzialnego za przetwarzanie.

c)    przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza każdy proces lub serię operacji związanych z danymi osobowymi, takimi jak zbieranie, gromadzenie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, odczytywanie, wczytywanie, wykorzystywanie, z wykorzystaniem lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur; ujawnienie poprzez przekazanie, rozpowszechnienie lub inną formę, porównanie lub powiązanie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

d)    profilowanie

Profilowanie to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny pewnych aspektów osodotych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów odnoszących się do wydajności pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osodotych upodobań, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, miejsca pobytu lub zmiany miejscowości tej osoby fizycznej do analizy lub prognozowania.

e)     pseudonimizacja

Pseudonimizacja polega na przetwarzaniu danych osobowych w taki sposób, że części danych nie można już przypisać do określonego podmiotu danych bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że dane nie zostaną przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

f)    odpowiedzialny lub odpowiedzialny za przetwarzanie

Odpowiedzialny lub odpowiedzialny za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny wydział, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, odpowiedzialny lub określone kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie unijnym lub prawie państw członkowskich.

g)    przetwarzający zlecenie

Osoba przetwarzająca jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, instytucją lub innym wydziałem przetwarzającym dane osobowe w imieniu odpowiedzialnego.

h)      odbiorca

Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, organem, instytucją lub innym podmiotem, któremu ujawniono dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią, czy też nie. Jednakże organy, które mogą otrzymywać dane osobowe zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich w związku z zleceniem badania, nie są uważane za odbiorców.

i)      osoby trzecie

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub wydział inny niż osoba, której dane dotyczą, odpowiedzialnemu, przetwarzającemu zlecenie i osobom, które pod bezpośrednią odpowiedzialnością osoby odpowiedzialnej lub przetwarzającej zlecenie, upoważnione są do przetwarzania danych osobowych.

j)    zgoda

Zgoda jest dowolną, dobrowolnie złożoną i jednoznacznie wyrażoną w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu oświadczenia woli przez osobę, której dane dotyczą, w tym konkretnym przypadku, za pomocą której podmiot danych wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą.

2. Nazwa i adres odpowiedzialnego za przetwarzanie

Odpowiedzialny w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, pozostałych przepisów dotyczących ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

WITA Sp. z o.o.
Biznesowa 22
Zielonka
86-005 Białe Błota
Tel.: 52 564 09 00
 E-Mail: info@wita.pl
Storna internetowa  www.wita.pl

3. Nazwisko i adres pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych

Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych jest:

Mikołaj Maciaczyk
Biznesowa 22
Zielonka
86-005 Białe Błota

Tel.: +48 52 564 09 31
Mail: rodo@wita.pl
Storna internetowa www.wita.pl

Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili ze wszelkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych osobowych zgłosić się bezpośrednio do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

4. Pliki cookies

Witryny WITA-Wilhelm Taake GmbH wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są archiwizowane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele witryn i serwerów wykorzystuje pliki cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator pliku cookie. Unikalny identyfikator pliku cookie składa się z ciągu znaków, przez który strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany jest plik cookie. Dzięki temu odwiedzane witryny i serwery mogą odróżniać przeglądarkę użytkownika od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przez unikalny identyfikator pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, WITA-Wilhelm Taake GmbH może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane pod kątem konkretnego użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej strony. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej korzystającej z plików cookie nie musi ponownie wprowadzać swoich danych uwierzytelniających za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem strony internetowej i pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Podmiot danych (użytkownik) może w każdej chwili uniemożliwić zapis plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej
i w związku z tym sprzeciwić się zapisowi plików cookie. Ponadto już zapisane pliki cookie można usunąć
w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli podmiot danych dezaktywuje ustawienia zapisu plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą w pełni użyteczne.

5. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Witryna WITA-Wilhelm Taake GmbH za każdym jej wywołaniem przez podmiot danych lub zautomatyzowany system zbiera serię ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być (1) rodzaje i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej (tzw. Referrer), (4) podstrony internetowe, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, WITA-Wilhelm Taake GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat danej osoby. Informacje te są raczej wymagane, aby (1) poprawnie dostarczyć zawartość naszej strony internetowej, (2) w celu optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklamowania, (3) w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, oraz (4) zapewnienie organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te anonimowo zbierane dane i informacje są oceniane przez WITA-Wilhelm Taake GmbH statystycznie i dalej w celu zwiększenia prywatności i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez podmiot danych.

6. Subskrypcja naszego newslettera

Na stronie internetowej WITA-Wilhelm Taake GmbH użytkownicy mają możliwość zapisania się do newslettera naszej firmy. Jakie dane osobowe są przesyłane do odpowiedzialnego za przetwarzanie danych podczas zamówienia newslettera wynika z wykorzystywanej do powyższego maski wprowadzania danych.

WITA-Wilhelm Taake GmbH w regularnych odstępach czasu informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pośrednictwem newslettera o ofertach firmowych. Newsletter naszej firmy może otrzymać wyłącznie podmiot danych, jeśli (1) osoba, której dane dotyczą, posiada ważny adres e-mail oraz (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się w newsletterze. Osoba, która po raz pierwszy zapisała się do otrzymywania newslettera wprowadzając adres e-mail otrzyma ze względów prawnych mail potwierdzający przy wykorzystaniu procedury Diuble-Opt-In. Ten e-mail potwierdzający służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail, jako osoba zainteresowana, autoryzował otrzymywanie newslettera.

Zapisując się do newslettera zachowujemy również adres IP systemu komputerowego przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) używanego przez daną osobę w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Zbieranie tych danych jest konieczne, aby zrozumieć (możliwe) niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail osoby, której dotyczy dana czynność, w późniejszym terminie i dlatego powyższe służy jako prawne zabezpieczenie dla odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.

Dane osobowe zebrane w związku z rejestracją do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto, abonenci newslettera mogą zostać powiadomieni poprzez e-mail, jeżeli jest to niezbędne do wykonania usługi newslettera lub pokrewnej rejestracji, co może mieć miejsce w przypadku zmiany oferty newslettera lub zmieniających się warunków technicznych. Nie będzie przekazywania danych osobowych gromadzonych w ramach usługi newslettera stronom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może zostać zakończona w dowolnym momencie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, której udzialiła nam osoba do wysyłania newslettera może w każdej chwili zostać odwołana. W celu odwołania zgody w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Możliwa jest również w dowolnym momencie, bezpośrednio na stronie odpowiedzialnego za przetwarzanie danych, rezygnacja z otrzymywania newsletterów lub jego poinformowanie o powyższym w inny sposób.

7. Newsletter-Tracking

Newslettery WITA-Wilhelm Taake GmbH zawierają tak zwane piksele zliczające. Piksel zliczający to miniaturowa grafika osadzona w takich wiadomościach e-mail, która jest wysyłana w formacie HTML, aby umożliwić rejestrowanie plików dziennika i analizę plików dziennika. Pozwala to na statystyczną ocenę powodzenia lub niepowodzenia internetowych kampanii marketingowych. Opierając się na osadzonym pikselu zliczającym, WITA-Wilhelm Taake GmbH może wykryć, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę i który w niej zawarty link został przez nią wywołany.

Takie dane osobowe zebrane za pomocą pikseli zliczających zawartych w newsletterach będą przechowywane i oceniane przez odpowiedzialnego za przetwarzanie danych w celu optymalizacji dostarczania newsletterów i lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą ujawniane stronom trzecim. Osoby, których dotyczą, są w każdej chwili uprawnione do odwołania deklaracji zgody złożonej w ramach procedury Double-Opt-In. Po odwołaniu dane osobowe zostaną usunięte przez odpowiedzialnego za ich przetwarzanie. Anulowanie otrzymywania newslettera jest przez WITA-Wilhelm Taake GmbH automatycznie interpretowane jako odwołanie.

8. Kontakt za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na regulacje prawne, strona internetowa WITA-Wilhelm Taake GmbH oraz HEL-WITA Sp. z o.o zawiera informacje umożliwiające szybki elektroniczny kontakt z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, która zawiera również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba skontaktuje się z odpowiedzialnym za przetwarzanie danych za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe dobrowolnie przekazywane przez osobę odpowiedzialnemu za przetwarzanie są przetwarzane w celu skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą i przechowywane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami do czasu ich przedawnienia. Nie ujawnia się tych danych osobowych stronom trzecim.

9. Subskrybcja komentarzy blogu na stronie internetowej

Komentarze na blogu WITA-Wilhelm Taake GmbH mogą zasadniczo być subskrybowane przez osoby trzecie. W szczególności istnieje możliwość, że komentator zasubskrybuje komentarze następujące po jego komentarzu do konkretnego posta na blogu.

Jeśli dana osoba zdecyduje się zasubskrybować opcję komentarza, odpowiedzialny za przetwarzanie danych wyśle automatyczny e-mail z potwierdzeniem, aby zweryfikować za pomocą procedury Double-Opt-In, czy właściciel podanego adresu e-mail rzeczywiście zdecydował się na tę opcję. Opcja subskrypcji komentarzy może zostać zakończona w dowolnym momencie.

10, Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu ich przechowywania lub, w zależności od przypadku, jeśli zostało to przewidziane przez europejskiego pracodawcę europejskie organy regulacyjne lub przez jakiegokolwiek innego prawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega.

Jeśli cel przechowywania danych zostanie pominięty lub upłynie okres przechowywania określony przez europejskiego pracodawcę lub jakiegokolwiek właściwego ustawodawcy, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane.

11. Prawa osoby, której dane dotyczą

a)    prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez europejskiego prawodawcę  , zażądać od odpowiedzianego za przetwarzanie danych potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane. Jeśli osoba chce skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym lub jego współpracownikiem.

b)    prawo do informacji

Każda osoba, której przetwarzanie danych osobowych dotyczy ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę, w dowolnym momencie bezpłatnie uzyskać od odpowiedzialnego za przetwarzanie danych informacji na jego temat przechowywanych danych osobowych oraz ich kopii, w szczególności zawierających następujące elementy:

 • cele przetwarzania
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub które mają dopiero zostać ujawnione, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym
 • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • istnienie prawa do złożenia zażalenia do organu nadzorczego
 • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o źródle danych
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 DS-GVO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – znaczące informacje na temat logiki i zakresu oraz zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na podmiot danych

Ponadto podmiot danych ma prawo dostępu do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje o odpowiednich gwarancjach związanych z tym przekazaniem.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej.

c)    prawo do sprostowania (korekty)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do zażądania natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto podmiot danych ma prawo zażądać wypełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą zgłoszenia uzupełniającego, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z prawa do korekty, może w dowolnym momencie skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych.

d)    prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę zażądania od odpowiedzialnego natychmiastowego usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, pod warunkiem, że spełniony jest jeden z następujących powodów, a przetwarzanie nie jest wymagane:

 • Dane osobowe zostały zebrane w takich celach lub w inny sposób przetworzone, dla których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na podstawie której prowadzono przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO i nie ma żadnej innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie ma uzasadnionych powodów dla przetwarzania lub zgłosi sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 DS-GVO.
 • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 • Skasowanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub prawa państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna.
 • Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GVO.

Jeżeli występuje jedna z powyższych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce zlecić usunięcie danych osobowych przechowywanych w WITA-Wilhelm Taake GmbH oraz WITA Sp. z o.o., może
w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych. Pracownik WITA-Wilhelm Taake GmbH lub WITA Sp. z o.o. spełni natychmiastowe żądanie skasowania.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez WITA-Wilhelm Taake GmbH, a nasza firma jako odpowiedzialna zgodnie z art. 17 ust. 1 DS-GVO jest zobligowana do usunięcia danych osobowych, WITA-Wilhelm Taake GmbH biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożeniowe podejmie odpowiednie środki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że podmiot danych zażądał usunięcia od innych odpowiedzianych za przetwarzanie danych wszystkich linków do takich danych osobowych lub kopii lub replik tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Wyznaczony pracownik WITA-Wilhelm Taake GmbH zadba o podjęcie niezbędnych działań w danym przypadku.

e)    prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo udzielone przez europejskiego prawodawcę, do wymagania od odpowiedzialnego za przetwarzanie danych ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jeden z następujących warunków:

 • Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres czasu, który umożliwia odpowiedzialnemu na weryfikację poprawności danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
 • Odpowiedzialny nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dotyczą dane, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, zgłosiła sprzeciw dot. przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej są ważniejsze niż w.w. osoby.

Jeżeli istnieje jeden z wyżej wymienionych warunków, a osoba, której dane dotyczą, pragnie zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w WITA-Wilhelm Taake GmbH oraz WITA Sp. z o.o., może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnego za przetwarzanie. Pracownik WITA-Wilhelm Taake GmbH zadba o ograniczenie przetwarzania.

f)     prawo do przenoszenia danych

Każda osoba zaangażowana w przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę, do otrzymania danych osobowych, które jej dotyczą, w uporządkowanym, spójnym i czytelnym maszynowo formacie. Ma również prawo do przedstawienia tych danych innemu odpowiedzialnemu bez ograniczeń przekazania przez odpowiedzialnego, któremu dane osobowe zostały udostępnione, pod warunkiem, że przetwarzanie w sprawie wyrażenia zgody opiera się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO lub na podstawie umowy, zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. b DS-GVO, a przetwarzanie następuje za pomocą zautomatyzowanych procedur, pod warunkiem, że przetwarzanie nie jest wymagane do realizacji zadania, które leży w interesie publicznym lub sprawowaniu władzy publicznej, która została przypisana osobie odpowiedzialnej.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 DS-GVO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego odpowiedzialnego do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i nie ma to wpływu na prawa i wolności innych osób.

Aby dochodzić praw dot. przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych WITA-Wilhelm Taake GmbH.

g)    prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo udzielone przez europejskiego prawodawcę, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, do zgłoszenia w każdym momencie sprzeciwu, dotyczącego przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f DS-GVO. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

WITA-Wilhelm Taake GmbH oraz WITA Sp. z o.o. nie będą już przetwarzać danych osobowych
w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne uzasadnione powody przetwarzania, które przewyższają interesy, prawa i wolności danej osoby, lub przetwarzanie służyć będzie dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli WITA-Wilhelm Taake GmbH lub WITA Sp. z o.o.  przetwarza dane osobowe w celu uprawiania marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z takim bezpośrednim marketingiem. Jeżeli podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu danych przez WITA-Wilhelm Taake GmbH oraz WITA Sp. z o.o. dla celów marketingu bezpośredniego, WITA-Wilhelm Taake GmbH oraz WITA Sp. z o.o. nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto podmiot danych ma prawo, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, zgłosić sprzeciw dot. przetwarzania danych osobowych go dotyczących, które przez WITA-Wilhelm Taake GmbH oraz WITA Sp. z o.o. są przetwarzane do badawczych celów naukowych lub historycznych lub celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DS-GVO, chyba że, takie przetwarzanie jest konieczne do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu podmiot danych może bezpośrednio skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych WITA-Wilhelm Taake GmbH. Podmiot danych ma również prawo, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/W, do skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h)    zautomatyzowane decyzje w poszczególnych przypadkach,  w tym profilowanie

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę, do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywiera na nią skutek prawny lub w podobny sposób znacząco je narusza; chyba że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a odpowiedzialnym, lub (2) jest dozwolona przez ustawodawstwo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega odpowiedzialny, a ustawodawstwo to przewiduje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) następuje za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną lub (2) odbywa się za wyraźną zgodą podmiotu danych, WITA-Wilhelm Taake GmbH oraz HEL-WITA Sp. z o.o podejmują odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym przynajmniej prawo do uzyskania interwencji osoby ze strony odpowiedzialnego, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić praw w związku z zautomatyzowanymi decyzjami, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.

i)      prawo do odwołania zgody dot. ochrony danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo udzielone przez europejskiego prawodawcę, do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swojego prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.

12. Ochrona danych w podaniach o pracę i procesie rekrutacyjnym

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych gromadzi i przetwarza dane osobowe ubiegających się o pracę w celu przetworzenia procesu rekrutacji. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Jest tak
w szczególności w przypadku, gdy ubiegający się o pracę przesyła odpowiednie dokumenty rekrutacji do odpowiedzialnego za przetwarzanie danych drogą elektroniczną, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej. Jeżeli odpowiedzialny za przetwarzanie danych zawiera umowę o pracę z ubiegającym się o pracę, przekazane dane będą przechowywane do celów stosunku pracy zgodnie z prawem. Jeżeli z ubiegającym się o pracę nie zostanie zawarta żadna umowa o pracę ze strony odpowiedzialnego za przetwarzanie danych, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po ogłoszeniu decyzji o odrzuceniu, chyba że usunięcie wykluczy inne uzasadnione interesy odpowiedzialnego.

13. Polityka prywatności dotycząca korzystania i użytkowania Facebooka

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych posiada na tej stronie zintegrowane komponenty firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań społecznościowych, społeczność internetowa, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osodotych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowych tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i komunikowanie się za pośrednictwem zaproszeń znajomych.

Jednostką operacyjną Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, jeśli osoba, której dane dotyczą mieszka poza USA lub Kanadą, jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia.

Każda wizyta na jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez odpowiedzialnego za przetwarzanie danych i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, powoduje automatycznie przez odpowiedni komponent Facebooka pobranie zobrazowanego reprezentatywnego komponentu Facebooka z Facebooka. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego technicznego procesu Facebook otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej strony jest odwiedzana przez daną osobę.

Jeżeli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany na Facebooku, Facebook rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, która konkretna nasza podstrona internetowa jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebook i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta Facebooka osoby, której dane dotyczą. Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Lubię to“, lub jeśli dana osoba umieszcza komentarz, Facebook przypisuje tę informację do osodotego konta użytkownika Facebooka danej osoby i zapisuje te dane osobowe.

Facebook otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka zawsze wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, co dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Facebooka, czy też nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie przesyłania takich informacji do Facebooka, może to uniemożliwić poprzez wylogowanie się z konta Facebook przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Polityka danych opublikowana przez Facebooka, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, dostarcza informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebooka. Wyjaśnia również, jakie opcje oferuje Facebook, aby chronić prywatność osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają tłumienie transmisji danych na Facebooku. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do tłumienia transmisji danych na Facebooku.

14. Polityka prywatności dotycząca korzystania i użytkowania Google Analytics (z funkcją anonimowości)

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych zintegrował na tej stronie internetowej komponent Google Analytics (z funkcją anonimowości). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witryny. Między innymi usługa analizy sieci zbiera dane, z jakiej strony internetowej dana osoba trafiła na stronę internetową (tzw. Referrer), do której podstrony strony internetowej uzyskano dostęp oraz jak często i jak długo była oglądana podstrona. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści reklam internetowych. Jednostka operacyjna komponentu Google Analytics to Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Opowiedzialny za przetwarzanie danych wykorzystuje do analityki internetowej za pośrednictwem Google Analytics dodatek „_gat._anonymizeIp“. Za pomocą tego dodatku adresy IP dostępu do Internetu osoby, której dane dotyczą, zostaną skrócone i zanonimizowane przez Google, jeśli dostęp do naszej witryny pochodzi od państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub od innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływów użytkowników na naszej stronie internetowej. Google korzysta między innymi z danych i informacji uzyskanych w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania dla nas raportów online przedstawiających działania na naszych stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny.

Google Analytics wykorzystuje plik cookie w systemie informatycznym danej osoby. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Za pomocą tego pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej witryny. Przy każdym wyświetleniu jednej z pojedynczych stron niniejszej witryny, gdzie moduł Google Analytics został zintegrowany i która jest obsługiwana przez odpowiedzialnego za przetwarzanie danych, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie inicjowana przez odpowiedni komponent Google Analytics, aby przesłać dane do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google otrzyma informacje dot. danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, który służy między innymi Google do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, aby następnie umożliwić rozliczenie prowizji.

Plik cookie przechowuje informacje danych osobowych, takie jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp, oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy nasza  strona internetowa jest odwiedzana, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać takie dane osobowe zebrane w procesie technicznym w danych okolicznościach stronom trzecim.

Osoba, któtej dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale sprzeciwiać się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics i uniemożliwiać ich gromadzenie w związku z korzystaniem z tej witryny i przetwarzaniem tych danych przez Google. Aby to zrobić, osoba musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane ani informacje o odwiedzinach w witrynie nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeciw. Jeśli system informatyczny podmiotu danych zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, podmiot danych musi ponownie zainstalować dodatek przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub wyłączony przez osobę, której dane dotyczą, lub dowolną inną osobę znajdującą się w jej zakresie władzy, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne aktywowanie dodatku przeglądarki.

Dodatkowe informacje i zasady ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest opisany bardziej szczegółowo na stronie https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

15. Polityka prywatności dotycząca korzystania i użytkowania WP Statistics

Ta strona korzysta z wtyczki WordPress Analyse Plugin WP Statistics. Dostawcą tej wtyczki jest wp-statistics.com. Proste statystyki są generowane z danych w anonimowej formie. W tym celu nie są tworzone żadne profile użytkowników i nie są ustawiane żadne pliki cookie. Wszystkie dane zebrane przez WP Statistics będą anonimowo przechowywane na tym serwerze internetowym. Identyfikacja osoby odwiedzającej, nawet w późniejszym czasie, nie jest w związku z tym możliwa.

16. Korzystanie z Google Maps

Nasza strona internetowa wykorzystuje Mapy Google do wyświetlania map i tworzenia map dojazdu.

Serwis Mapy Google jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Odwiedzając serwis internetowy Google otrzymuje informacje, iż uzyskali Państwo dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny. Następuje to również niezależne od tego, czy mają Państwo konto użytkownika w Google, czy są zalogowani za jego pośrednictwem. W przypadku, gdy są Państwo zalogowani przez konto użytkownika Google podczas korzystania ze strony internetowej, dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta użytkownika. Jeśli tego sobie Państwo nie życzą , konieczne jest wylogowanie się przed skorzystaniem z usługi.

Korzystając z Google Maps zgadzają się Państwo na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Google i zewnętrznych dostawców danych automatycznie zebranych oraz przez Państwa wprowadzonych. Warunki korzystania z serwisu Mapy Google można znaleźć w Warunkach korzystania z serwisu Mapy Google. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie google.de: Przejrzystość i wybór oraz Polityka prywatności. Przysługujące Państwu prawo do sprzeciwu należy skierować bezpośrednio w stosunku do Google. Korzystając z ustawień przeglądarki, mogą Państwo wyłączyć usługę Google Maps (wyłączając JavaScript w przeglądarce). Korzystanie nie jest wówczas możliwe.

17. Polityka prywatności dotycząca korzystania i użytkowania Google+

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych zintegrował na tej stronie internetowej jako komponent przycisk Google+. Google+ jest to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań społecznościowych, społeczność internetowa, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osodotych lub biznesowych. Google+ umożliwia użytkownikom sieci społecznościowych tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i komunikowanie się za pośrednictwem zaproszeń znajomych.

Jednostką operacyjną Google+ jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Każda wizyta na jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez odpowiedzialnego za przetwarzanie danych i na której zintegrowano przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, powoduje automatycznie przez przycisk Google+ pobranie zobrazowanego reprezentatywnego przycisku Google+ z Google+. W ramach tego technicznego procesu Google otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej strony jest odwiedzana przez daną osobę. Bardziej szczegółowe informacje na temat Google+ można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/.

Jeżeli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany w Google+, Google+ rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, która konkretna nasza podstrona internetowa jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem Google+ i przypisywane przez Google do odpowiedniego konta Google+ osoby, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Google + zintegrowanych na naszej stronie internetowej, a tym samym wyda rekomendacje Google + 1, Google przypisuje te informacje do osodotego konta użytkownika Google + danej osoby i zapisuje te dane osobowe. Google będzie przechowywać rekomendację Google + 1 osoby, której dane dotyczą, i udostępniać ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi przez osobę, której dane dotyczą. Rekomendacja Google +1 wykonana przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie, zostanie następnie dostarczona wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google + 1, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, oraz zdjęcie w innych usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, kontach Google osoby, której dane dotyczą, lub innych miejscach, np. na stronach internetowych lub w związku z reklamami, będzie zapisana i przetwarzana. Ponadto Google może powiązać wizytę na tej witrynie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi w Google. Google rejestruje te dane osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.

Google zawsze otrzymuje informacje za pomocą przycisku Google +, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do Google+ w momencie uzyskania dostępu do naszej witryny; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk Google +, czy też nie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie przesyłania danych osobowych do Google, może to uniemożliwić poprzez wylogowanie się z konta Google+ przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Dodatkowe informacje oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Dodatkowe wskazówki Google dotyczące przycisku Google +1 można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

18. Polityka prywatności dotycząca korzystania i użytkowania Xing

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych zintegrował na tej stronie internetowej komponenty Xing. Xing to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Poszczególni użytkownicy mogą tworzyć osodote profile w Xing. Firmy mogą na przykład tworzyć profile firm lub publikować oferty pracy na Xing.

Jednostką operacyjną Xing jest XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Każda wizyta na jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez odpowiedzialnego za przetwarzanie danych i na której zintegrowano komponent Xing (wtyczka Xing), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, powoduje automatycznie przez odpowiedni komponent Xing pobranie zobrazowanego reprezentatywnego komponentu Xing z Xing. Więcej informacji na temat wtyczek Xing można znaleźć na stronie https://dev.xing.com/plugins. W ramach tego technicznego procesu Xing otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej strony jest odwiedzana przez daną osobę.

Jeżeli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany w Xing, Xing rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, która konkretna nasza podstrona internetowa jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Xing i przypisywane przez Xing do odpowiedniego konta Xing osoby, której dane dotyczą. Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Xing zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Share“,  Xing przypisuje tę informację do osodotego konta użytkownika Xing danej osoby i zapisuje te dane osobowe.

Xing otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Xing zawsze wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w Xing w tym samym czasie, co dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Xing, czy też nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie przesyłania takich informacji do Xing, może to uniemożliwić poprzez wylogowanie się z konta Xing przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Polityka danych opublikowana przez Xing, dostępna pod adresem https://www.xing.com/privacy, dostarcza informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Xing. Ponadto firma Xing opublikowała powiadomienia o ochronie danych dotyczące przycisku XING Share na stronie https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

19. Polityka prywatności dotycząca korzystania i użytkowania YouTube

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych zintegrował na tej stronie internetowej komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który pozwala wydawcom wideo wstawiać klipy wideo oraz innym użytkownikom w celu bezpłatnego oglądania, oceniania i komentowania. YouTube pozwala na publikację wszystkich rodzajów filmów, dzięki czemu za pośrednictwem portalu internetowego dostępne są zarówno pełne transmisje filmowe i telewizyjne, jak i teledyski, zwiastuny lub filmy tworzone przez użytkowników.

Jednostką operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką-córką Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Każda wizyta na jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez odpowiedzialnego za przetwarzanie danych i na której zintegrowano komponent YouTube (Youtube-wideo), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, powoduje automatycznie przez odpowiedni komponent Youtube pobranie zobrazowanego reprezentatywnego komponentu Youtube z Youtube. Więcej informacji na temat Youtube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego technicznego procesu Youtube i Google otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej strony jest odwiedzana przez daną osobę.

Jeżeli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany w serwisie Youtube, Youtube rozpoznaje przy każdej wizycie na podstronie, która zwiera wideo Youtube, która konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem Youtube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta Youtube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube zawsze wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w YouTube w tym samym czasie, co dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na wideo YouTube, czy też nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie przesyłania takich informacji do YouTube i Google, może to uniemożliwić poprzez wylogowanie się z konta YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Polityka prywatności opublikowana przez YouTube, która dostępna jest pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, udziela informacji dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

20. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych, tak jak ma to miejsce na przykład w operacjach przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie opiera się na: art. 6 I lit. b DS-GVO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład, gdyby odwiedzający nasz zakład zostałby ranny, a jego nazwisko, wiek, ubezpieczenie zdrowotne lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie będzie oparte na art. 6 I lit. d DS-GVO.

Ostatecznie operacje przetwarzania mogą być oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Na tej podstawie prawnej bazują operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, są wymagane, jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, o ile interes, podstawowe prawa i swobody danej osoby nie przeważają. Takie operacje przetwarzania są nam szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. W tym względzie uznał, że uzasadniony interes mógłby zostać przyjęty, gdyby podmiot danych był klientem odpowiedzialnego za przetwarzanie danych (motyw 47 zdanie drugie, DS-GVO).

21. Uzasadnione interesy w przetwarzaniu, które są ścigane przez odpowiedzialnego lub osobę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych oparte jest na art. 6 I lit. f DS-GVO, w naszym uzasadnionym interesie jest prowadzenie naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

22. Czas przechowywania danych osobowych

Kryterium dotyczącym czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeżeli nie będą już służyły do wypełnienia lub zawarcia umowy.

23. Prawne lub umowne przepisy dotyczące udostępniania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek podmiotu danych w celu udostępnienia danych osobowych; możliwe konsekwencje braku udostępnienia

Uświadamiamy Państwa, iż udostępnianie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z ustaleń umownych (np. takich jak dane kontrahenta).
Niekiedy może być niezbędne do zawarcia umowy, gdzie osoba udostępnia nam dane osobowe, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Na przykład osoba, której dane dotyczą, zobowiązuje nas do udostępnienia danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Nieudostępnienie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z daną osobą nie mogłaby zostać zawarta.

Przed udostępnieniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, dana osoba musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych WITA-Wilhelm Taake GmbH.poinformuje osobę w każdym indywidualnym przypadku, czy udostępnienie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek udostępnienia danych osobowych i jakie konsekwencje miałoby nieudostępnienie danych osobowych.

24. Występowanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma rezygnujemy z automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.