Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Zakres obowiązywania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw obejmuje kwestie nieuregulowane w Umowie, w szczególności składanie zamówień, realizację dostaw, i rozliczenia pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą (dalej zwany: OWSD).

§ 1. Definicje

 1. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw oraz Umowie określenia:
  • Odbiorca” – podmiot zawierający Umowę ze Dostawcą;
  • „Dostawca” – WITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Zielonce (86-005), przy ul. Biznesowej 22, gmina Białe Błota wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000152871, posiadająca NIP: 554-023-67-95, REGON: 090019133, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych;
  • Umowa” – umowa ramowa dot. współpracy między Dostawcą a Odbiorcą;
  • Zamówienie” – pisemne zamówienie dostawy pomp, zaworów mieszających i pozostałej armatury oferowanej przez firmę WITA sp. z o.o. z przeznaczeniem na rynek polski, zawarte pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą;
  • „Dzień roboczy” – wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
  • „Towary” – produkty oferowane przez Dostawcę i nabywane przez Odbiorcę;
  • „Cennik” – dokument stanowiący załącznik do Umowy, w którym Dostawca ceny Towarów jak również inne opłaty związane z Umową;
  • „Strony” – Dostawca oraz Odbiorca;
  • Siła Wyższa” – oznacza i obejmuje wszelkie okoliczności lub zdarzenia, na które Dostawca nie ma wpływu – zarówno dające, jak i niedające się przewidzieć w momencie podpisywania Umowy – w wyniku których Dostawca nie jest w stanie wykonywać swoich zobowiązań – albo w wyniku zdarzenia Siły Wyższej, albo w związku z niewywiązaniem się ze zobowiązań przez dostawców Dostawcy. W przypadku, jeśli zdarzenie Siły Wyższej trwa przez okres trzech (3) kolejnych miesięcy (lub w przypadku, jeśli Dostawca spodziewa się, że opóźnienie będzie trwać przez okres trzech (3) kolejnych miesięcy), wówczas Dostawca będzie uprawniony do anulowania całej lub części Umowy bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Odbiorcy. W szczególności rozumiane są one jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia i którym nie można się skutecznie przeciwstawić mimo dołożenia najwyższej staranności, takie jak katastrofy, pożary, powodzie i inne klęski żywiołowe, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, działania wojenne, które w części lub w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań zawartych w Umowie lub utrudniają wykonanie tych zobowiązań na warunkach określonych Umową.

§ 2. Składanie i potwierdzanie Zamówień

 1. Zamówienia na Towary powinny być składane w formie pisemnej. Strony zgodnie ustalają, iż zamówienie na Towar stanowi oświadczenie składane przez Odbiorcę do Dostawcy w formie pisemnej (w tym formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej), stanowiące nieodwołalną przez okres 7 dni ofertę zakupu Towarów, określające warunki zakupu i dostawy wskazanych w nim Towarów, w tym zakres dostawy, datę zamówienia, cenę Towarów, wartość zamówienia, warunki płatności, terminy oraz warunki dostawy, w tym miejsce dostawy oraz dodatkowe wymagania.
 2. W terminie obowiązywania Zamówienia na Towary, Dostawca potwierdzi otrzymane Zamówienie na Towary. Strony zgodnie ustalają, iż potwierdzenie Zamówienia na Towary stanowi oświadczenie składane przez Dostawcę Odbiorcy, w formie pisemnej (w tym formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej), stanowiące akceptację Zamówienia na Towary.
 3. Zamówienie na Towary lub potwierdzenie Zamówienia na Towary składane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej powinno zostać załączone w formie podpisanego załącznika w formacie PDF.
 4. Zawarcie Umowy dotyczącej danego Zamówienia następuje z chwilą potwierdzenia Zamówienia na Towary przez Dostawcę w terminie obowiązywania Zamówienia. Brak potwierdzenia Zamówienia na Towary przez Dostawcę oznacza, iż Zamówienie na Towary nie zostało przyjęte do realizacji.
 5. Zmiana warunków Zamówienia lub uzupełnienie Zamówienia będącego przedmiotem Umowy może być dokonana w każdym czasie za zgodą Stron.
 6. Strony wyłączają stosowanie art. 68(2) kodeksu cywilnego.
 7. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w toku realizowanej Umowy zmian konstrukcyjnych Towarów. Nie jest jednak zobowiązany do dokonywania tego rodzaju zmian w już dostarczonych Towarach.

§ 3. Realizacja Zamówień

 1. Miejscem pozostawienia Towarów do dyspozycji Odbiorcy jest miejsce wskazane w treści Zamówienia lub magazyn Dostawcy w Zielonce lub inne miejsce określone w Umowie.
 2. W przypadku, gdy Towary zostaną będą dostarczone pod adres wskazany w treści Zamówienia lub inny adres Odbiorcy wskazany w Umowie, Dostawca zobowiązuje się odpowiednio przygotować Towary do transportu oraz przekazać je wybranemu przez siebie przewoźnikowi.
 3. W przypadku, gdy Odbiorca zobowiązany jest do odbioru zakupionych Towarów w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dostawy przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomienia o zrealizowaniu Zamówienia. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym Dostawca będzie przechowywał Towary w magazynie Dostawcy bądź innym wybranym przez siebie miejscu na koszt i ryzyko Odbiorcy.
 4. O ile Strony nie postanowią inaczej, dla Zamówień o wartości powyżej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych netto koszty transportu ponosi Dostawca. Dla Zamówień poniżej w/w kwoty koszty transportu ponosi Odbiorca i koszty te zostaną doliczone do faktury VAT dotyczącej danej Umowy.
 5. Momentem dostawy Towarów jest:
  • w przypadku odbioru Towarów osobiście przez Odbiorcę – moment odbioru z magazynu Dostawcy;
  • w innych przypadkach – moment dostarczenia Towarów przez przewoźnika do Odbiorcy.
 6. Ryzyko utraty lub przypadkowego uszkodzenia Towarów przechodzi na Odbiorcę:
  • w przypadku odbioru Towarów osobiście przez Odbiorcę – z momentem odbioru;
  • w innych przypadkach – z momentem dostarczenia Towarów przez przewoźnika do Odbiorcy.
 7. Odbiór Towarów przez Odbiorcę lub jego przedstawiciela zostanie potwierdzony protokołem odbioru w momencie wydania Towarów. Odbiorca zbada Towary poprzez sprawdzenie zgodności wydanych Towarów ze specyfikacją wpisaną w Umowie w momencie dostawy.

§ 4. Ceny i płatności

 1. We współpracy Stron ceny określane są na podstawie aktualnego Cennika zamieszczonego na stornie internetowej Dostawcy pod adresem www.wita.pl, określającego ceny Towarów, okres obowiązywania cennika oraz zasady jego aktualizacji.
 2. Nowe ceny nie obejmują wcześniej zamówionych i potwierdzonych przez Dostawcę dostaw Towarów, pomimo faktu, że ich dostawa nastąpi po wejściu nowego Cennika.
 3. Ogłoszenia, reklamy, katalogi oraz inne materiały reklamowe dotyczące Towarów oferowanych przez Dostawcę mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Ceny Dostawcy są cenami loco magazyn Dostawcy z doliczeniem właściwej stawki podatku od towarów i usług (VAT), obowiązującymi w dniu pisemnego potwierdzenia Zamówienia przez Dostawcę.
 5. W razie braku odmiennych pisemnych ustaleń ceny podawane w Cenniku Dostawcy są cenami wyrażonymi w walutach polskiej (PLN) lub euro (EUR) i płatność do Dostawcy następuje w walucie określonej w treści Zamówienia.
 6. W razie braku odmiennych pisemnych ustaleń płatność za Towary dostarczone Odbiorcy zgodnie z zapisem § 3 ust 1 OWSD nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Odbiorcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 7. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania całej należności na rachunku bankowym Dostawcy wskazanym na fakturze VAT.
 8. W razie braku odmiennych pisemnych ustaleń Stron, formą podstawową zapłaty jest przelew na konto bankowe Dostawcy wskazane w Umowie zawartej z Odbiorcą oraz na fakturze VAT.
 9. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikającej choćby z jednej faktury VAT, Dostawca zastrzega sobie prawo do uznania wszystkich należności za natychmiast wymagalne, w tym również płatności wynikających z faktur jeszcze niewymagalnych. Ponadto, w przypadku opóźnienia Odbiorcy w uiszczaniu wymagalnych należności, Dostawca jest uprawniony do zaliczenia dokonanej przez Odbiorcę zapłaty w pierwszej kolejności na poczet odsetek ustawowych za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych, bez względu na, czy Odbiorca wskazał którą należność reguluje.
 10. W przypadku, gdy Odbiorca nie dokona całkowitej zapłaty bądź rozliczenia za zakupione Towary w formie i terminach określonych w Umowie, Dostawca uprawniony jest wstrzymać realizację kolejnych partii Zamówienia będącego przedmiotem Umowy do czasu uregulowania należności, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej z powyższego tytułu.
 11. Dostawca może jednostronnie dokonać zmian w Cenniku w czasie obowiązywania Umowy co nie stanowi zmiany Umowy.

§ 5. Odpowiedzialność

 1. Odbiorca jest zobowiązany do starannego zbadania Towarów, w szczególności pod względem ilościowym i jakościowym (ilość, materiał, wymiary) bezpośrednio przy odbiorze oraz do ustalenia ewentualnych braków lub uszkodzeń Towarów powstałych w trakcie transportu pod rygorem utraty uprawnień reklamacyjnych.
 2. Stwierdzone przez Odbiorcę ewentualne braki w zamówionych Towarach, niezgodności Towarów z Umową lub dokumentem WZ, jak również uszkodzenia mechaniczne Towarów zostaną zgłoszone pisemnie na liście przewozowym lub na kopii dokumentu WZ, oraz dodatkowo w osobnym protokole szkody z przewoźnikiem z pełnym opisem szkody, podpisanym zarówno przez kierowcę jak i Odbiorcę, pod rygorem utraty późniejszych roszczeń reklamacyjnych przysługujących Odbiorcy. List przewozowy oraz dokument WZ niezawierające żadnych uwag co do ilości i jakości zamówionych Towarów, stanowią dowód wykonania Umowy bez zastrzeżeń ze strony Odbiorcy.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę wady jakościowej lub ilościowej Towaru, Odbiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia Towaru w stanie nienaruszonym, w szczególności zobowiązany jest do zaniechania montowania wadliwego Towaru do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Dostawcy.

§ 6. Reklamacje

 1. Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu uprawnień reklamacyjnych, w szczególności do zapewnienia dostępu do Towarów objętych zgłoszeniem reklamacyjnym w celu ich zbadania przez Dostawcę lub osobę trzecią przez niego wyznaczoną, w celu ustalenia zasadności zgłoszonej reklamacji, w tym do zbadania czy reklamowane Towary zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi, montażu, konserwacji oraz dokumentacji Towarów, jak również do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji dla realizacji świadczeń oraz umożliwienia realizacji wybranego sposobu zadośćuczynienia zgłoszonej reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionych Towarów, których nie da się wykryć mimo starannego zbadania rzeczy przy odbiorze, Odbiorca ma obowiązek zawiadomić Dostawcę o stwierdzonych wadach niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od momentu ich wykrycia, w przypadku Towarów posiadających nieprzeźroczyste opakowanie.
 3. Odbiorca poinformuje Dostawcę o stwierdzeniu wady w formie pisemnej zawierającej zwięzły opis wady tkwiącej w Towarze lub w jej części składowej, pod rygorem nieważności. Pisemne zgłoszenie winno zawierać zwięzły opis stwierdzonej przez Odbiorcę wady wraz z dokumentacją fotograficzną, dokumentującą reklamowane Towary.
 4. W przypadku, gdy dla stwierdzenia istnienia wady lub jej przyczyny niezbędne będzie przeprowadzenie pisemnej ekspertyzy technicznej lub innych stosownych badań przeprowadzonych przez biegłego lub instytut, rozpatrzenie reklamacji nastąpi po otrzymaniu przez Dostawcę ekspertyzy lub wyników badań Towarów.
 5. Zbadanie Towarów przez Dostawcę lub osobę trzecią wyznaczoną przez Dostawcę zostanie stwierdzone odpowiednim protokołem. W treści protokołu zawarte zostaną uwagi Stron dotyczące badanego Towaru.
 6. Wstępne ustosunkowanie się Dostawcy do zgłoszonej przez Odbiorcę reklamacji nastąpi w formie pisemnej lub elektronicznej najpóźniej w terminie czternastu dni od daty wpływu reklamacji. Ostateczne ustosunkowanie się do zgłoszonych roszczeń nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Dostawcę ekspertyzy lub wyników badań Towarów. Reklamacje co do rodzaju i ilości dostarczonego Towaru będą rozpatrywane jedynie wówczas, gdy zgłoszenie powyższych wad nastąpi bezzwłocznie po odebraniu towaru, a Odbiorca dopełni wszystkich obowiązków staranności wynikających z niniejszego paragrafu.
 7. W przypadku bezzasadnego zgłoszenia reklamacyjnego koszty niezbędne do ustaleniem istnienia wady Towarów, w tym w szczególności koszt wykonanej ekspertyzy lub badań biegłego, koszt transportu Towarów, ponosi Odbiorca, Powyższe koszty mogą zostać objęte wystawioną przez Dostawcę odrębną fakturą VAT.
 8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Dostawca może według swego uznania wymienić Towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego Towaru, usunąć wady powstałe w zastosowanym Towarze lub przyznać stosowne odszkodowanie do wartości netto Towaru. Wykonanie którejkolwiek z powyższych czynności wyczerpuje wszelkie roszczenia Odbiorcy wobec Dostawcy.
 9. Brak zgłoszenia reklamacji w sposób opisany w powyższych paragrafach, powoduje utratę wszelkich uprawnień reklamacyjnych Odbiorcy.
 10. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Odbiorcę, w szczególności w sytuacjach:
  • niewłaściwego transportu lub magazynowania Towarów przez Odbiorcę,
  • niezgodnej z instrukcjami producenta instalacji, uruchomienia, eksploatacji lub konserwacji Towarów
  • innych uszkodzeń powstałych w Towarze nie z przyczyny leżącej po stronie producenta.
 1. Złożenie reklamacji z tytułu gwarancji nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty ceny lub wynagrodzenia wobec Sprzedawcy.
 2. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady Towarów zostaje niniejszym wyłączona.

§ 7. Poufność i ochrona informacji

 1. Dostawca potwierdza, że wszystkie dane techniczne/produkcyjne, handlowe i finansowe ujawnione Odbiorcy przez Dostawcę są informacjami poufnymi. Odbiorca nie ujawni niniejszych informacji poufnych kontrahentom i osobom trzecim oraz nie będzie wykorzystywał informacji poufnych do celów innych niż uzgodnione przez Strony oraz zgodnie z warunkami Umowy. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, Strony zwrócą – niezwłocznie i na pierwsze żądanie – wszelkie wcześniej dostarczone przez drugą Stronę materiały i informacje kwalifikujące się do zwrotu. Strony podejmą wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec ujawnieniu tego rodzaju materiałów i informacji w przypadkach, gdy nie ma konieczności takiego ujawnienia.
 2. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych nie dotyczy tych informacji, których ujawnienie wymagane jest przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wiążące Stronę.

§ 8. Siła Wyższa

 1. Dostawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, jeśli:
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynika z przerw w procesie produkcyjnym Towarów lub
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zostało spowodowane zdarzeniem Siły Wyższej, o której mowa poniżej i/lub postanowieniami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. W przypadku niewykonania zobowiązań, o których mowa wyżej, wykonywanie odpowiedniej/odpowiednich części Umowy zostanie zawieszone na okres trwania braku możliwości wywiązania się ze zobowiązań, przy czym Dostawca nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Odbiorcy za jakiekolwiek wynikające z tego szkody.

§ 9. Prawo właściwe

Niniejszy OWSD, Umowa oraz czynności związane ze sprzedażą Towarów podlegają prawu polskiemu.

§ 10. Klauzula informacyjna

 1. Administratorem przekazanych przez Odbiorcę danych osobowych w ramach Umowy jest Dostawca. Jeżeli w ramach Umowy przekazane zostały dane osobowe pracowników lub współpracowników Odbiorcy, niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać im przez Odbiorcę udostępniona. Dane przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 2. Przekazane przez Odbiorcę dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania Umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej przez Odbiorcę zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów ciążących na Dostawcy oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dostawcę w tym w szczególności w celu realizacji Umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
 3. Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z Umowy lub przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Odbiorcami danych osobowych Odbiorcy będą podmioty powiązane ze Dostawcą, świadczące usługi na rzecz Dostawcy oraz podmioty z nim współpracujące.
 5. Zebrane od Odbiorcy dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów powiązanych z Dostawcą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia danych osobowych Odbiorcy do innych podmiotów Dostawca dopilnuje, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewni, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ich ochrony.
 6. Odbiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Odbiorca Posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Odbiorcy narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Odbiorcę danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej Umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania Umowy przez Dostawcę.
 9. Podane przez Odbiorcę dane osobowe mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania Umowy przez Dostawcę, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwość określenia osodotych preferencji i zachowań Odbiorcy na podstawie danych osobowych i historii współpracy gospodarczej Odbiorcy ze Dostawcą. Profilowanie wykorzystywane będzie na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Odbiorcy indywidualnej dopasowanej oferty marketingowej.
 10. Odbiorca może skontaktować się z inspektorem ochrony danych Dostawcy, wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@wita.pl lub wysyłając pismo na adres: WITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Biznesowa 22, 86-005 Zielonka.
 11. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Odbiorcy w związku z wdrożeniem RODO dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie http://www.wita.pl . W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Biurem Obsługi Dostawcy: biuro@wita.pl

§ 11. Wywóz Towarów

 1. Towary oznaczone znakami towarowymi Dostawcy i wywożone przez Odbiorcę poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, nie mogą być oznaczone znakami towarowymi Odbiorcy, jego etykietami, emblematami lub w jakikolwiek inny sposób wskazywać na związek Odbiorcy z Towarem. W przypadku, gdy Odbiorca naruszy powyższy zakaz, Dostawca może zażądać od Odbiorcy zapłaty kary umownej w wysokości równej 100% wysokości ceny netto Towarów, co do których naruszono zakaz. Płatność kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Odbiorcę pisemnego wezwania do zapłaty na rachunek Dostawy wskazany w treści wezwania.
 2. W przypadku naruszenia zakazu opisanego w § 10.1. wartość netto Towarów ustalona zostanie wg wartości netto obowiązującej w chwili potwierdzenia przez Dostawcę zamówienia złożonego przez Odbiorcę dla danej Umowy.

§ 12. Zmiany OWSD

 1. Dostawca może jednostronnie dokonać zmian w OWSD w czasie obowiązywania Umowy, co nie stanowi zmian Umowy.
 2. Zmiany OWSD będą umieszczane na stornie internetowej Dostawcy pod adresem: http://www.wita.pl/ (w formie aktualnego tekstu jednolitego), o czym Odbiorca będzie każdorazowo informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Dostawca może dokonać jednostronnie zmian, o których mowa w § 7 ust. 1 w formie zawiadomienia wysłanego pocztą elektroniczną. Dostawca wskaże w zawiadomieniu, od kiedy wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać.
 4. Jeżeli Odbiorca nie akceptuje zmian OWSD, to powinien rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem w terminie 14 dni od dnia umieszczenia informacji o zmianie niniejszego OWSD. Brak wypowiedzenia Umowy ze strony Odbiorcy uważa się za akceptację aktualnej treści OWSD.

§ 13. Faktury elektroniczne

 1. Odbiorca niniejszym akceptuje wystawianie i przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej w formacie PDF, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Faktury te będą traktowane jako oryginały.
 2. Odbiorca niniejszym akceptuje to, że duplikaty i korekty faktur VAT będą przesyłane w formie elektronicznej w formacie PDF, z adresu: biuro@wita.pl,. zabezpieczone podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą niekwalifikowanego certyfikatu, na adres mailowy Odbiorcy wskazany w Umowie lub odrębnym porozumieniu Stron lub pisemnym Zamówieniu. Duplikaty i korekty faktur VAT przekazane w ten sposób będą traktowane jako oryginały.
 3. W przypadku, gdyby przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiły wystawienie i przesłanie faktur, duplikatów lub korekt w formie elektronicznej w sposób określony powyżej, wówczas faktury zostaną przesłane pocztą elektroniczną na zasadach odrębnie ustalonych przez Dostawcę i Odbiorcę lub w formie papierowej. 

§ 14. Postanowienia Końcowe

 1. Dostawca zastrzega sobie prawa własności, prawa autorskie oraz inne prawa do dokumentów dotyczących Towarów (np. zdjęć, rysunków, opisów). Mogą one być udostępnione osobom trzecim, tylko wtedy, jeżeli wyraźnie są przeznaczone do dalszego przekazania, w innych wypadkach każdorazowo za wiedzą i uprzednią zgodą Dostawcy.
 2. Wszystkie spory lub różnice zdań pozostające w związku z niniejszymi OWSD i Umową będą rozwiązywane przed właściwym miejscowo sądem powszechnym dla siedziby Dostawcy.
 3. Odbiorca nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Dostawcę do dokonania, po uprzednim zawiadomieniu Odbiorcy i niezależnie od terminu wymagalności zadłużenia wobec Dostawcy, potrącenia wierzytelności przysługujących Odbiorcy wobec Dostawcy z wierzytelnościami Dostawcy wobec Odbiorcy z tytułu Umowy.
 4. Dostawca może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z OWSD i Umowy bez zgody Odbiorcy.
 5. Dostawca w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mu od Odbiorcy, może je ubezpieczyć w firmie wyspecjalizowanej w ubezpieczaniu należności. Odbiorca zobowiązany jest wówczas do poddania się procedurze sprawdzającej Ubezpieczyciela.
 6. Przeniesienie przez Odbiorcę praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, wymaga uprzedniej zgody Dostawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Dostawca wyrażając zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Odbiorcę dokonującego cesji określonych warunków.
 7. Odbiorca oświadcza, że będzie spełniał i realizował wszelkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przewozu materiałów niebezpiecznych, zdrowia pracowników, ochrony środowiska oraz innych podmiotów lub rzeczy, które mogą być narażone związku z realizacją Umowy.
 8. Jeżeli poszczególne postanowienia OWSD nie miały zastosowania do Odbiorcy, to pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień OWSD.
 9. Odbiorca zobowiązany jest poinformować Dostawcę pisemnie, pod rygorem nieważności, o wszystkich zmianach mogących utrudnić wykonywanie postanowień Umowy/OWSD, a w szczególności o zmianach dotyczących jego danych adresowych.
 10. OWSD staje się wiążący dla Stron Umowy z chwilą jej zawarcia, z zastrzeżeniem regulacji zawartych w § 12. OWSD.